PELECTRON to be Exhibited at EOS/ESD Symposium, Tucson, AZ – Sept 10-15, 2017